ˆ

Zamówienia publiczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE USŁUGI Z ZAKRESU DERATYZACJI, DEZYNFEKCJI I DEZYNSEKCJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-10 13:15:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Niemiec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-10 13:16:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Niemiec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-10 13:15:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE USŁUGI Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W ŻAGANIU.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-10 13:12:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Niemiec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-10 13:13:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Niemiec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-10 13:13:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Załącznik nr 3
do Regulaminu zamówień publicznych
 
 
 
Żagań, 27.12.2022 r.
………………………………
(pieczątka zamawiającego)
 
 
 
Znak sprawy MP6.26.26.2022.AK                                       ……………………………………
                                                                                               ……………………………………                                                                                                ……………………………………                                                                                                                                 nazwa i adres Wykonawcy
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający Miejskie Przedszkole nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu ul. Żarska 16, 68-100 Żagań, tel. 68/477- 17- 30 zaprasza do złożenia oferty cenowej na Usługi z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
 
I. Przedmiot oferty:
Przedmiotem oferty są usługi z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji:
- stały nadzór w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji obiektów,
- wykonywanie czynności profilaktycznych i kontrolnych oraz zabiegów z zakresu DDD zgodnie z wymogami GHP, GMP oraz HACCP.
- wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z matreiałow zakupionych przez wykonawce.
2. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto, wartość podatku VAT i cenę brutto.
3.    Wymogi Zamawiającego:
- stały nadzór w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji obiektów,
- wykonywanie czynności profilaktycznych i kontrolnych oraz zabiegów z zakresu DDD zgodnie z wymogami GHP, GMP oraz HACCP.
- wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z matreiałow zakupionych przez wykonawce
- przeprowadzone zabiegi DDD I czynności kontrolne odnotowywane są w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę.
- dokumentacja wykonanych zabiegów i czynności kontrolnych jest własnością zleceniodawcy.
- warunki płatności – przelew 14 dni od dnia otrzymania faktury.
 
II. Opis warunków udziału w postępowaniu
 
W postępowaniu mogą wziąć udział osoby z uprawnieniami z zakresu DDD, którzy:
1.      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.      Akceptują warunki zawarte w zaproszeniu.
 
III. Sposób i termin składania ofert
 
1.Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 09 stycznia 2023r. do godz. 12.00 na adres:
Miejskie Przedszkole nr 6
Żagań 68-100
ul. Świerkowa 2 ( biuro administracji)
 
2. Otwarcie ofert nastąpi 10 stycznia 2023r.  w Miejskim  Przedszkolu nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu w kancelarii przedszkola, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po zatwierdzeniu zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 6 bip.wrota.lubuskie.pl/miejskie_przedszkole_nr_6/ w zakładce zamówienia publiczne lub na stronie internetowej Przedszkola.
3. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt.1, nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Nie przyjęte i złożone po terminie oferty nie podlegają zwrotowi, zostaną zniszczone w siedzibie Zamawiającego.
5. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym  w pkt.1 a nie termin np. wysłania
oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
6. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres,
 nr telefonu, nr faxu) i opisanej w następujący sposób:
 
OFERTA CENOWA NA:
„Oferta cenowa na usługi z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. ”
 
IV.  Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonanie usług z DDD będą obowiązować od dnia 13.01.2023r. do dnia 31.12.2024r.
 
V.  Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty.
 
VI. Termin związania ofertą
1.    Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
2.    Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.
 
VII. Inne wymagania i warunki
1.    Do oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
- kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
- formularz oferty
 
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żaganiu Pani Katarzyną Klore-Razum.
inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych jest Pan  Jędrzej Bajer.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Remont sali w budynku „B” przedszkola przy ul. Świerkowej 2.
w Miejskim Przedszkolu nr 6 ul. Żarska 16, 68-100 Żagań prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
   danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
   Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną      przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-27 12:48:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Niemiec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-27 12:49:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Niemiec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-27 12:49:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składanie ofert z zakresu medycyny pracy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 3
do Regulaminu zamówień publicznych
 
 
 
Żagań, 27.12.2022 r.
………………………………
(pieczątka zamawiającego)
 
 
 
Znak sprawy MP6.26.27.2022.AK                                       ……………………………………
                                                                                              ……………………………………                                                                                                ……………………………………                                                                                                                                 nazwa i adres Wykonawcy
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający Miejskie Przedszkole nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu ul. Żarska 16, 68-100 Żagań, tel. 68/477- 17- 30 zaprasza do złożenia oferty cenowej na Usługi z zakresu medycyny pracy.
 
I. Przedmiot oferty:
 
Przedmiotem oferty są usługi z zakresu medycyny pracy na:
- badania profilaktyczne z wydaniem orzeczenia i badania wysokościowe do 3 m
- badania laryngologiczne
- badania okulistyczne
- badania audiometryczne
- morfologia
- mocz
- OB
- cholesterol
- cukier
- RTG klatki piersiowej
- badania sanitarne z wpisem do książeczkizdrowia.
2. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto, wartość podatku VAT i cenę brutto.
3.    Wymogi Zamawiającego:
- porady ogólnolekarskie z wydaniem zaświadczenia lekarskiego orzekającego lub wpisu do pracowniczej książeczki zdrowia
- porady lekarskie specjalistów
- badania w pracowniach diagnostycznych
- warunki płatności – przelew  14 dni od dnia otrzymania faktury.
 
II. Opis warunków udziału w postępowaniu
 
W postępowaniu mogą wziąć udział lekarze medycyny pracy, którzy:
1.      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują gabinetem lekarskim.
3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.      Akceptują warunki zawarte w zaproszeniu.
 
III. Sposób i termin składania ofert
 
1.Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 09 stycznia 2023r. do godz. 12.00 na adres:
Miejskie Przedszkole nr 6
Żagań 68-100
ul. Świerkowa 2 ( biuro administracji)
 
2. Otwarcie ofert nastąpi 10 stycznia 2023r.  w Miejskim  Przedszkolu nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu w kancelarii przedszkola, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po zatwierdzeniu zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 6 bip.wrota.lubuskie.pl/miejskie_przedszkole_nr_6/ w zakładce zamówienia publiczne  lub na stronie internetowej Przedszkola.
3. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt.1, nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Nie przyjęte i złożone po terminie oferty nie podlegają zwrotowi, zostaną zniszczone w siedzibie Zamawiającego.
5. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym  w pkt.1 a nie termin np. wysłania
oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
6. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres,
 nr telefonu, nr faxu) i opisanej w następujący sposób:
 
OFERTA CENOWA NA:
„Oferta cenowa na usługi z medycyny pracy. ”
 
IV.  Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonanie usług z medycyny pracy będą obowiązować od dnia 13.01.2023r. do dnia 31.12.2024r
 
V.  Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty.
 
VI. Termin związania ofertą
1.    Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
2.    Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.
 
 
VII. Inne wymagania i warunki
1.    Do oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
-  kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
- formularz oferty
 
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żaganiu Pani Katarzyną Klorek-Razum.
inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych jest Pan  Jędrzej Bajer.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Remont sali w budynku „B” przedszkola przy ul. Świerkowej 2.
w Miejskim Przedszkolu nr 6 ul. Żarska 16, 68-100 Żagań prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
   danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
   Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną      przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-27 12:42:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Niemiec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-27 12:44:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Niemiec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-27 12:45:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT CENOWEJ NA ROK 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                 Żagań 13.12.2022r.
 
 
PROTOKÓŁ Z WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ
 
 W dniu 21 listopada 2022r. na stronie Miejskiego Przedszkola nr 6: mp6zagan.edupage.org w zakładce zaproszenie do składania ofert oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 6: bip.wrota.lubuskie.pl w zakładce zamówienia publiczne, zamieszczono zapytanie ofertowe dotyczące dostaw artykułów żywnościowych na okres 02.01.2023r.-31.12.2023r.
 
                      Do dnia 09.12.20212r. jedenaście firm złożyło oferty:
 
I      Pakiet- Pieczywo i wyroby piekarnicze:
- iGizmo Żagań – dn.08.12.2022r.
II    Pakiet- Nabiał i przetwory mleczarskie:
- P H SHEIMAR Żagań - dn.09.12.2022r.
III   Pakiet- Jogurty:
- Bakoma Sp. z o.o. – dn. 07.12.2022r.
IV   Pakiet- Artykuły ogólnospożywcze:
- Hurtownia  KIWI  Żagań - dn. 05.12.2022r.
- Hurtownia „DARMARTOM”  Bożnów – dn.09.12.2022r.
V    Pakiet-  Ryby mrożone i jej przetwory:
- ICE QB Zielona Góra – dn.05.12.2022r.
VI   Pakiet- Warzywa i owoce świeże, ziemniaki oraz jajka:
 - Hurtownia KIWI Żagań - dn. 05.12.2022r.
- Lukkas Żary – dn. 09.12.2022r.
 VII  Pakiet- Mięso wieprzowe świeże i produkty mięso- wędliniarskie:
- PHU ADAM Żagań – dn. 08.12.2022r.
VIII Pakiet – Drób świeży i produkty drobiowe:
- PHU ADAM Żagań – dn. 08.12.2022r.
IX   Pakiet- Mrożonki warzywa i owoce:
- ICE QB Zielona Góra – dn.05.12.2022r.
X Pakiet – Miód Naturalny:
- Pasieka Rodzinna Dobrowolskich- dn. 29.11.2022r.
 
W wyniku analizy nadesłanych ofert cenowych, biorąc pod uwagę kryterium oceny:
- Cena 95%
- Okres prowadzenia działalności 5%
I      Pakiet- Pieczywo i wyroby piekarnicze
 – iGizmo Żagań
II    Pakiet- Nabiał i przetwory mleczarskie
– P.H. SHEIMAR Żagań
III   Pakiet- Jogurty
 – Bakoma Sp. z o.o.
IV   Pakiet- Artykuły ogólnospożywcze
– Kiwi Firma Handlowa w Żaganiu
- „DARMARTON” Bożnów
V    Pakiet-  Ryby mrożone i jej przetwory
 – ICE QB Zielona Góra
VI   Pakiet- Warzywa i owoce świeże, ziemniaki oraz jajka
Kiwi Firma Handlowa w Żaganiu
- Lukkas Żary
VII  Pakiet- Mięso wieprzowe świeże i produkty mięso- wędliniarskie
– PHU ADAM Żgań
VIII Pakiet – Drób świeży i produkty drobiowe
 – PHU ADAM Żagań
IX   Pakiet- Mrożonki warzywa i owoce
 –  ICE QB Zielona Góra
X Pakiet – Miód Naturalny
– Pasieka Rodzinna Dobrowolskich Żagań
 
 Komisja przy wyborze ofert na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcowej na rok 2023 sprawdzała czy są dostarczone wszystkie dokumenty.
 
 
Komisja w składzie:                                            
1. Małgorzata Erdman                                                                         
2. Jolanta Zajączkowska
3. Aneta Kowalik  
 
Wykaz załączników:
- załącznik nr 1
 
Załącznik nr 1
 
Wykaz wszystkich złożonych ofert wraz punktacją;
 
 
I      Pakiet- Pieczywo i wyroby piekarnicze:
- iGizmo Żagań – 98,65p
 
II    Pakiet- Nabiał i przetwory mleczarskie:
- P H SHEIMAR Żagań – 100p
 
III   Pakiet- Jogurty:
- Bakoma Sp. z o.o. – 100p
 
IV   Pakiet- Artykuły ogólnospożywcze:
- Hurtownia  KIWI – 100p
- Hurtownia „DARMARTOM” – oferta nie spełnia wymogów formalnych, mimo dokonania uzupełnienia z zachowaniem terminów.
 
V    Pakiet-  Ryby mrożone i jej przetwory:
- ICE QB Zielona Góra – 99p
 
VI   Pakiet- Warzywa i owoce świeże, ziemniaki oraz jajka:
 - Hurtownia  KIWI – 100p
- Lukkas Żary – 99,8p
 
 VII  Pakiet- Mięso wieprzowe świeże i produkty mięso- wędliniarskie:
- PHU ADAM Żagań – 100p
 
VIII Pakiet – Drób świeży i produkty drobiowe:
- PHU ADAM Żagań – 100p
 
IX   Pakiet- Mrożonki warzywa i owoce:
- ICE QB Zielona Góra – 99,75p
 
X Pakiet – Miód Naturalny:
- Pasieka Rodzinna Dobrowolskich – 100p
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-13 15:35:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Niemiec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-13 15:35:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Niemiec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-13 15:35:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na rok 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Załącznik nr 3
  do Regulaminu zamówień publicznych
   
  Żagań, 21.11.2022 r.
  ………………………………
  (pieczątka zamawiającego)
   
  Znak sprawy MP6.26.25.2022.AK                        ……………………………………
                                                                           ……………………………………                                                               
   nazwa i adres Wykonawcy                                  ..............................................
   
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  Zamawiający Miejskie Przedszkole nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu ul. Żarska 16, 68-100 Żagań, tel. 68/477- 17- 30 zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu w roku 2023.
  Zaprasza do złożenia ofert na:
  Przedmiot zamówienia:
  Pakiet I: „ Pieczywo i wyroby piekarnicze” CPV 15810000-9
  Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 7:30. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia.
  Pakiet II: „ Nabiał i przetwory mleczarskie” CPV 15500000-3
  Dostawa nabiału i produktów mleczarskich musi odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku do godz.7:00 Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia.
  Pakiet III: „ Jogurty” CPV 15551300-8
  Dostawa jogurtów odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w tygodniu od godz. 7:00 do godz. 10:00.
  Pakiet IV: „ Artykuły ogólnospożywcze" CPV 15000000-8
  Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 3 razy w tygodniu od godz. 7:00 do godz. 10:00.
  Pakiet V: „ Ryby mrożone i jej przetwory" CPV 15200000-0
  Dostawa mrożonych ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu od godz. 7:00 do godz.10:00.
  Pakiet VI: „Warzywa, owoce i orzechy” CPV 03220000–9
  „Jajka” CPV 03142500-3
  Dostawa warzyw, owoców ,orzechów oraz jaj odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.7:00 do godz.10:00.
  Pakiet VII: „ Mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno-wędliniarskie”
  CPV 15100000-9
  Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.6:00 do godz.7:30.
  Pakiet VIII: „ Drób świeży i produkty drobiowe" CPV 15112000-6
  Dostawa drobiu odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.6:00 do godz.7:30.
  Pakiet: IX:„ Mrożonki warzywa i owoce” CPV  15896000-5
  Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu od godz.7.00 do godz.12:00.
  Pakiet: X :„ Miód naturalny” CPV 03142100-9
  Dostawa miodu odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w ciągu 3 dni od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w miesiącu od godz. 7.00  do godz. 12:00.
  Pakiet XI: „ Ziemniaki „ CPV 15310000-4
  Dostawa ziemniaków odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.7:00 do godz.10:00.
  Termin realizacji zamówienia:
  Dostawca będzie dostarczać Zamawiającemu artykuły żywnościowe do stołówki Miejskie Przedszkole nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, od dnia 02.01.2023  do dnia 31.12.2023 od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do godziny 14:00 , po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
  Dla pakietów, których dostawa odbywa się rzadziej niż co dziennie Dostawca określa możliwą częstotliwość dostawy towaru w miesiącu ze wskazaniem dnia tygodnia oraz godziny dla każdego pakietu w składanych przez siebie ofertach.
  Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest możliwości przyjmowania zamówień prosimy o podanie informacji w formularzu ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.

  Okres gwarancji:
  Dostarczone produkty będą wyłącznie świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednio oznakowanych ( oznaczona data minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta).
   Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd, tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Wszelkie braki w tym zakresie mogą być przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
   Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej.
   Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914) wraz odpowiednimi aktami wykonawczymi.
   Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone produkty posiadały nienaruszone fabrycznie jednostkowe opakowanie, oraz odpowiednie atesty, HDI
  ( handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP
  Dostarczone produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym świadectwo jakości dostarczonego przedmiotu umowy lub handlowy dokument identyfikacyjny oraz dokumentacje pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczonej partii towaru ( producent i kraj pochodzenia), które będą udostępnione na prośbę Zamawiającego.

  Miejsce i termin złożenia oferty:
  - Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 09.12.2022r do godz. 12.00 pod adresem:
  Miejskie Przedszkole nr 6
  im. Boženy Němcowej w Żaganiu
  ul. Świerkowa 2, 68-100 Żagań
  - Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt.4 nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  - O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym w pkt. 4, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
   - Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Dostawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr fax) i opisanej w następujący sposób:

  OFERTA CENOWA NA:
  „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki
  Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu na rok 2023”
  Termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi 12-14.12.2022r. w Miejskie Przedszkole nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu w kancelarii przedszkola, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po zatwierdzeniu zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 6 http://bip.przedszkole6.zagan.pl/ w zakładce przetargi.
  Kryteria oceny ofert ( Opis kryteriów, znaczenie oraz sposób oceny ofert znajduje się w gabinecie Intendenta Przedszkola)
  a)    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium:
  •    Cena 95%
  •    Okres prowadzenia działalności 5%
  b)    Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie o którym mowa w art.90 ust.1 Ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
  c)    Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  Termin związania ofertą
  Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
  Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.
  Inne wymagania i warunki
  Do oferty Dostawca dołączy następujące dokumenty:
  Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności wraz z kserokopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo aktualny wydruk CEIDG
  Do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie dotyczące stosowania produktów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r., które dotyczy zdrowego żywienia w placówkach oświatowych- firmy  z Pakietu:
              I – Pieczywo i wyroby piekarnicze
      II – Nabiał i przetwory mleczarskie
      III – Jogurty
      IV- Artykuły ogólnospożywcze
      VII – Mięso wieprzowe wołowe świeże i produkty mięsno-wędliniarskie
      VIII– Drób świeży i produkty drobiowe
  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

  Warunki płatności:
  Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury zobowiązuje się dokonać zapłaty za poszczególne partie dostarczonego towaru zgodnie z ustaloną ceną netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Podstawę zapłaty stanowi faktura VAT.
  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
  Aneta Kowalik tel. 68-477-17-30
  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
  Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
  Dodatkowe uwagi:
  złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
  zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.
  Wzór umowy dostępny w Przedszkolu nr 6, ul. Żarska 16, 68-100 Żagań ( pokój intendenta)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 17:01:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Niemiec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 17:22:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Niemiec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 17:22:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT CENOWEJ NA ROK 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                 Żagań 21.12.2021r.
 
 
PROTOKÓŁ Z WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ
 
 W dniu 21 listopada 2021r. na stronie Miejskiego Przedszkola nr 6: mp6zagan.edupage.org w zakładce zaproszenie do składania ofert oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 6: bip.wrota.lubuskie.pl w zakładce zamówienia publiczne, zamieszczono zapytanie ofertowe dotyczące dostaw artykułów żywnościowych na okres 03.01.2022r.-31.12.2022r.
 
                      Do dnia 17.12.2021 r. jedenaście firm złożyło oferty:
 
I      Pakiet- Pieczywo i wyroby piekarnicze:
- iGizmo Żagań – dn.17.12.2021r.
 
II    Pakiet- Nabiał i przetwory mleczarskie:
- P H SHEIMAR Żagań - dn.17.12.2021r.
 
III   Pakiet- Jogurty:
- Bakoma Sp. z o.o. – dn. 14.12.2021r.
 
IV   Pakiet- Artykuły ogólnospożywcze:
- Hurtownia  KIWI - dn. 17.12.2021r
 
V    Pakiet-  Ryby mrożone i jej przetwory:
- P.H.U. „FALA” Zielona Góra – dn. 03.12.2021r
- ICE QB Zielona Góra – dn.16.12.2021r.
 
VI   Pakiet- Warzywa i owoce świeże, ziemniaki oraz jajka:
 - Hurtownia KIWI- dn. 17.12.2021r.
- Lukkas Żary – dn. 17.12.2021r.
 
 VII  Pakiet- Mięso wieprzowe świeże i produkty mięso- wędliniarskie:
- PHU ADAM Żagań – dn. 16.12.2021r.
 
VIII Pakiet – Drób świeży i produkty drobiowe:
- PHU ADAM Żagań – dn. 16.12.2021r.
 
 
 
 
IX   Pakiet- Mrożonki warzywa i owoce:
- ICE QB Zielona Góra – dn.16.12.2021r.
.
 
X Pakiet – Miód Naturalny:
- Pasieka Rodzinna Dobrowolskich- dn. 15.12.2021r.
 
 
W wyniku analizy nadesłanych ofert cenowych, biorąc pod uwagę kryterium oceny:
- Cena 95%
- Okres prowadzenia działalności 5%
I      Pakiet- Pieczywo i wyroby piekarnicze – iGizmo Żagań
II    Pakiet- Nabiał i przetwory mleczarskie – P.H. SHEIMAR Żagań
III   Pakiet- Jogurty – Bakoma
IV   Pakiet- Artykuły ogólnospożywcze – Kiwi Żagań
V    Pakiet-  Ryby mrożone i jej przetwory – ICE QB Zielona Góra
VI   Pakiet- Warzywa i owoce świeże, ziemniaki oraz jajka – Kiwi Żagań
VII  Pakiet- Mięso wieprzowe świeże i produkty mięso- wędliniarskie – PHU ADAM Żgań
VIII Pakiet – Drób świeży i produkty drobiowe – PHU ADAM Żagań
IX   Pakiet- Mrożonki warzywa i owoce –  ICE QB Zielona Góra
X Pakiet – Miód Naturalny – Pasieka Rodzinna Dobrowolskich Żagań
 
 Komisja przy wyborze ofert na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcowej na rok 2022 sprawdzała czy są dostarczone wszystkie dokumenty.
 
 
 
 
 
Komisja w składzie:                                            
1. Magdalena Sobańska                                                                         .
2. Jolanta Zajączkowska
3. Aneta Kowalik  
 
Wykaz załączników:
- załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
Wykaz wszystkich złożonych ofert wraz punktacją;
 
 
I      Pakiet- Pieczywo i wyroby piekarnicze:
- iGizmo Żagań – 98,65p
 
II    Pakiet- Nabiał i przetwory mleczarskie:
- P H SHEIMAR Żagań – 100p
 
III   Pakiet- Jogurty:
- Bakoma Sp. z o.o. – 100p
 
IV   Pakiet- Artykuły ogólnospożywcze:
- Hurtownia Owocowo-warzywna KIWI – 100p
 
V    Pakiet-  Ryby mrożone i jej przetwory:
- ICE QB Zielona Góra – 99p
- P.H.U. „FALA” Zielona Góra – 84,8p
 
VI   Pakiet- Warzywa i owoce świeże, ziemniaki oraz jajka:
 - Hurtownia Owocowo-warzywna KIWI – 100p
- Lukkas Żary – 93,15p
 
 VII  Pakiet- Mięso wieprzowe świeże i produkty mięso- wędliniarskie:
- PHU ADAM Żagań – 100p
 
VIII Pakiet – Drób świeży i produkty drobiowe:
- PHU ADAM Żagań – 100p
 
IX   Pakiet- Mrożonki warzywa i owoce:
- ICE QB Zielona Góra – 99,75p
 
X Pakiet – Miód Naturalny:
- Pasieka Rodzinna Dobrowolskich – 100p
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-23 10:34:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Niemiec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-23 10:35:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Niemiec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-23 10:35:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6858 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert artykułów żywnościowych na rok 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu


Żagań, 30.11.2021 r.

 
 
Znak sprawy MP6.26.16.2021.AK                      
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający Miejskie Przedszkole nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu ul. Żarska 16, 68-100 Żagań, tel. 68/477- 17- 30 zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu w roku 2022.
Zaprasza do złożenia ofert na:
Przedmiot zamówienia:
Pakiet I: „ Pieczywo i wyroby piekarnicze” CPV 15810000-9
Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 7:30. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia.
Pakiet II: „ Nabiał i przetwory mleczarskie” CPV 15500000-3
Dostawa nabiału i produktów mleczarskich musi odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku do godz.7:00 Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia.
Pakiet III: „ Jogurty” CPV 15551300-8
Dostawa jogurtów odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w tygodniu od godz. 7:00 do godz. 10:00.
Pakiet IV: „ Artykuły ogólnospożywcze" CPV 15000000-8
Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 3 razy w tygodniu od godz. 7:00 do godz. 10:00.
Pakiet V: „ Ryby mrożone i jej przetwory" CPV 15200000-0
Dostawa mrożonych ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu od godz. 7:00 do godz.10:00.
Pakiet VI: „Warzywa, owoce i orzechy” CPV 03220000–9
„Jajka” CPV 03142500-3
Dostawa warzyw, owoców ,orzechów oraz jaj odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.7:00 do godz.10:00.
Pakiet VII: „ Mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno-wędliniarskie”
CPV 15100000-9
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.7:00 do godz.7:30.
Pakiet VIII: „ Drób świeży i produkty drobiowe" CPV 15112000-6
Dostawa drobiu odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.7:00 do godz.7:30.
Pakiet: IX:„ Mrożonki warzywa i owoce” CPV  15896000-5
Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu od godz.7.00 do godz.12:00.
Pakiet: X :„ Miód naturalny” CPV 03142100-9
Dostawa miodu odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w ciągu 3 dni od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w miesiącu od godz. 7.00  do godz. 12:00.
Pakiet XI: „ Ziemniaki „ CPV 15310000-4
Dostawa ziemniaków odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.7:00 do godz.10:00.
Termin realizacji zamówienia:
Dostawca będzie dostarczać Zamawiającemu artykuły żywnościowe do stołówki Miejskie Przedszkole nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, od dnia 03.01.2022  do dnia 31.12.2022 od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do godziny 14:30 , po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Dla pakietów, których dostawa odbywa się rzadziej niż co dziennie Dostawca określa możliwą częstotliwość dostawy towaru w miesiącu ze wskazaniem dnia tygodnia oraz godziny dla każdego pakietu w składanych przez siebie ofertach.
Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest możliwości przyjmowania zamówień prosimy o podanie informacji w formularzu ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.

Okres gwarancji:
Dostarczone produkty będą wyłącznie świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednio oznakowanych ( oznaczona data minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta).
 Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd, tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Wszelkie braki w tym zakresie mogą być przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej.
 Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914) wraz odpowiednimi aktami wykonawczymi.
 Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone produkty posiadały nienaruszone fabrycznie jednostkowe opakowanie, oraz odpowiednie atesty, HDI
( handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP
Dostarczone produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym świadectwo jakości dostarczonego przedmiotu umowy lub handlowy dokument identyfikacyjny oraz dokumentacje pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczonej partii towaru ( producent i kraj pochodzenia), które będą udostępnione na prośbę Zamawiającego.

Miejsce i termin złożenia oferty:
- Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 17.12.2021r do godz. 12.00 pod adresem:
Miejskie Przedszkole nr 6
im. Boženy Němcowej w Żaganiu
ul. Świerkowa 2, 68-100 Żagań
- Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt.4 nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
- O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym w pkt. 4, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
 - Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Dostawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr fax) i opisanej w następujący sposób:

OFERTA CENOWA NA:
„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki
Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu na rok 2022”
Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi 21-22.12.2021r. w Miejskie Przedszkole nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu w kancelarii przedszkola, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po zatwierdzeniu zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 6 http://bip.przedszkole6.zagan.pl/ w zakładce przetargi.
Kryteria oceny ofert ( Opis kryteriów, znaczenie oraz sposób oceny ofert znajduje się w gabinecie Intendenta Przedszkola)
a)    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium:
•    Cena 95%
•    Okres prowadzenia działalności 5%
b)    Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie o którym mowa w art.90 ust.1 Ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
c)    Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.
Inne wymagania i warunki
Do oferty Dostawca dołączy następujące dokumenty:
Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności wraz z kserokopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo aktualny wydruk CEIDG
Do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie dotyczące stosowania produktów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r., które dotyczy zdrowego żywienia w placówkach oświatowych- firmy  z Pakietu:
            I – Pieczywo i wyroby piekarnicze
    II – Nabiał i przetwory mleczarskie
    III – Jogurty
    IV- Artykuły ogólnospożywcze
    VII – Mięso wieprzowe wołowe świeże i produkty mięsno-wędliniarskie
    VIII– Drób świeży i produkty drobiowe
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Warunki płatności:
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury zobowiązuje się dokonać zapłaty za poszczególne partie dostarczonego towaru zgodnie z ustaloną ceną netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Podstawę zapłaty stanowi faktura VAT.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Aneta Kowalik tel. 68-477-17-30
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
Dodatkowe uwagi:
złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.
Załączniki:
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-30 17:38:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Niemiec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-30 18:07:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Niemiec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-23 10:31:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na rok 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-30 18:39:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Niemiec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-30 18:40:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Niemiec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30 18:40:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe dotyczące artykułów żywnościowych na rok 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

   
                                                                                Załącznik Nr 7 do Regulaminu
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
 KWOTY 30 000 EURO

     Znak sprawy: MP6.26.41.2020.AK

                                                                                                                                                                             Żagań, dnia 30.10.2020r
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Miejskie Przedszkole nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu ul. Żarska 16, 68-100 Żagań, tel. 68/477- 17- 30 zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu w roku 2021
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wraz z rozładunkiem i wniesieniem na wskazane miejsce z podziałem na następujące pakiety:
Pakiet I: „ Pieczywo i wyroby piekarnicze” CPV 15810000-9
Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 7:30. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia.
Pakiet II: „ Nabiał i przetwory mleczarskie” CPV 15500000-3
Dostawa nabiału i produktów mleczarskich musi odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku do godz.7:00 Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia.
Pakiet III: „ Jogurty” CPV 15551300-8
Dostawa jogurtów odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w tygodniu od godz. 7:00 do godz. 10:00.
Pakiet IV: „ Artykuły ogólnospożywcze" CPV 15000000-8
Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 3 razy w tygodniu od godz. 7:00 do godz. 10:00.
Pakiet V: „ Ryby mrożone i jej przetwory" CPV 15200000-0
Dostawa mrożonych ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu od godz. 7:00 do godz.10:00.
Pakiet VI: „Warzywa, owoce i orzechy” CPV 03220000–9
„Jajka” CPV 03142500-3
Dostawa warzyw, owoców ,orzechów oraz jaj odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.7:00 do godz.10:00.
Pakiet VII: „ Mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno-wędliniarskie”
CPV 15100000-9
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.7:00 do godz.7:30.
Pakiet VIII: „ Drób świeży i produkty drobiowe" CPV 15112000-6
Dostawa drobiu odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.7:00 do godz.7:30.
Pakiet: IX:„ Mrożonki warzywa i owoce” CPV  15896000-5
Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu od godz.7.00 do godz.12:00.
Pakiet: X :„ Miód naturalny” CPV 03142100-9
Dostawa miodu odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w ciągu 3 dni od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w miesiącu od godz. 7.00  do godz. 12:00.
 
Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00.
a) Dla pakietów, których dostawa odbywa się rzadziej niż co dziennie Dostawca określa możliwą częstotliwość dostawy towaru w miesiącu ze wskazaniem dnia tygodnia oraz godziny dla każdego pakietu w składanych przez siebie ofertach.
b) Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest możliwości przyjmowania zamówień zgodnie z pkt. 3, prosimy o podanie informacji w formularzu ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.
a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden lub więcej pakietów. Dostawca może złożyć ofertę na każdy z pakietów, jednakże w obrębie danego pakietu może złożyć tylko jedna ofertę. Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej ocenie. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w obrębie danego pakietu.
b) W przypadku wskazania w dokumentacji znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań tzn. takich, których parametry jakościowe i smakowe są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji. Produkty równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę. Produkty muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. dotyczącego zdrowego żywienia w Zakładach Żywienia Zbiorowego.
Produkty równoważne należy wymienić w pustym formularzu ofertowym (Załącznik nr 3).
 Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów żywnościowych dla stołówki Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu i opakowania zabezpieczające artykuły spożywcze przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy.
Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, a także za jakość i zgodność z pozostałymi warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.
Ceny oferowanych produktów (Opis sposobu obliczania ceny jest do wglądu w gabinecie Intendenta Przedszkola)
Realizacja dostaw w cenach zgodnych z ofertą Dostawcy - Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym  nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
 Dostawca może obniżyć ceny w każdym czasie.
Niekorzystna zmiana cen przez Dostawcę może stanowić podstawę do odstąpienia Zamawiającego od dalszej realizacji umowy.
a) Wskazany w formularzu ofertowym ilość oraz asortyment poszczególnych artykułów jest szacunkowy i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie zamawiającego (dostawa ilości poszczególnych artykułów będzie zależna od ilości dzieci korzystających z posiłków). Dostawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu ofertowym.
b) Dostarczone produkty będą wyłącznie świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednio oznakowanych ( oznaczona data minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta).
c) Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd, tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Wszelkie braki w tym zakresie mogą być przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
d) Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z wymogami zawartymi w pkt. 8 podpunkt b i c.
e) Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914) wraz odpowiednimi aktami wykonawczymi.
f) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone produkty posiadały nienaruszone fabrycznie jednostkowe opakowanie, oraz odpowiednie atesty, HDI
( handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP.
g) Dostarczone produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym świadectwo jakości dostarczonego przedmiotu umowy lub handlowy dokument identyfikacyjny oraz dokumentacje pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczonej partii towaru ( producent i kraj pochodzenia), które będą udostępnione na prośbę Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza:
W trakcie trwania umowy Dostawca może dokonywać zmian w wykazie produktów wyszczególnionych w formularzu ofertowym za zgodą Zamawiającego (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu), może konkretny produkt zamienić na inny w tej samej cenie o podobnej jakości i gramaturze.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej.
W przypadku skorzystania Zamawiającego z przysługującego mu prawa dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej, co było konsekwencją niedotrzymania warunków jakościowych, ilościowych lub terminowych przez Dostawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii towaru przywiezionego przez Dostawcę na wymianę lub po terminie zakwestionowanej partii.
Opis warunków udziału w postępowaniu
 W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem osobowym i technicznym do wykonywania zamówienia.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Akceptują warunki zawarte w niniejszej zaproszeniu i w projekcie umowy.
Na żądanie Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP (dotyczy tylko tych oferentów, którzy składają ofertę na dostawę mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich)
Sposób i termin składania ofert
Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 20.11.2020 do godz. 12.00 pod adresem:
Miejskie Przedszkole nr 6
im. Boženy Němcowej w Żaganiu
ul. Świerkowa 2, 68-100 Żagań
 
Otwarcie ofert nastąpi od 23.11.2020 do 27.11.2020 w Miejskie Przedszkole nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu w kancelarii przedszkola, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po zatwierdzeniu zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 6 http://bip.wrota.lubuskie.pl/miejskie_przedszkole_nr_6/ w zakładce przetargi.
Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt.1 nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym w pkt. 1, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Dostawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr fax) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA CENOWA NA:
„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki
Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu na rok 2021”
Termin wykonania zamówienia:
Dostawca będzie dostarczać Zamawiającemu artykuły żywnościowe do stołówki Miejskie Przedszkole nr 6 im. Boženy Němcowej w Żaganiu sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, od dnia 04.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Kryteria oceny ofert ( Opis kryteriów, znaczenie oraz sposób oceny ofert znajduje się w gabinecie Intendenta Przedszkola)
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium:
Cena 95%
Okres prowadzenia działalności 5%
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie o którym mowa w art.90 ust.1 Ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.
Inne wymagania i warunki
Do oferty Dostawca dołączy następujące dokumenty:
Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności wraz z kserokopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo aktualny wydruk CEIDG
Do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie (Załącznik nr 2) dotyczące stosowania produktów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r., które dotyczy zdrowego żywienia w placówkach oświatowych- firmy  z Pakietu:
        I – Pieczywo i wyroby piekarnicze
        II – Nabiał i przetwory mleczarskie
        III – Jogurty
        IV- Artykuły ogólnospożywcze
        VII – Mięso wieprzowe wołowe świeże i produkty mięsno-wędliniarskie
        VIII– Drób świeży i produkty drobiowe
 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Aneta Kowalik, tel:                              68/ 477-17-30
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - zgodnie z art. 4 pkt 8.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-14 13:29:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Niemiec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-14 14:00:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Niemiec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30 18:37:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »