ˆ

Przedmiot działalności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem  działalności  przedszkola  jest  praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym. Swoją działalność Przedszkole Miejskie nr 6 im. Bożeny Nemcowej w Żaganiu prowadzi od poniedziałku  do piątku w godz. 6:00 – 17:00.
Praca jest organizowana odpowiednio do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków i prowadzona w ramach określonych przez podstawę programową wychowania przedszkolnego  obszarów edukacyjnych,  w oparciu o przyjęty program wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci. Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego celem wychowania przedszkolnego jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz  rozwijanie  umiejętności  prezentowania  swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
  wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie tychwiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują się w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku,
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem,
 • wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
 • wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
 • budzenie zainteresowań psychicznych,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń,
 • wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania,
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adam Trojanowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Trojanowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-16 13:44:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-16 13:44:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-15 12:18:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »